5 ASJA, MIDA SILMAS PIDADA ÜÜRILEPINGU SÕLMIMISEL

Sügis on aeg plaanideks ja uuteks projektideks.
 

Sageli on nende realiseerimiseks vajalik leida ka sobivad tööruumid, mis eeldab üürilepingu sõlmimist.
 

Alljärgnevalt leiad 5 punkti, millele lepingut sõlmides tähelepanu peaksid pöörama:
 

1. Lepingu hind

 Kindlasti on üürilepingu sõlmimise esmaseks eelduseks üürnikule sobiv hind. Kuid paljud lepingud sisaldavad ka punkti, mille kohaselt üür iga aasta teatud % võrra suureneb. Kui üürileandjal on lepingu järgi õigus üüri tõsta, siis suure tõenäosusega ta seda ka teeb. Seega mõtle läbi, kas võimalik üüritõus on sulle jõukohane.
 

2. Lepingu tähtaeg

 Üürilepingut on võimalik sõlmida tähtajaliselt või tähtajatult.


 Tähtajaline leping lõppeb tähtaja möödumisega ja kui lepingus ei ole eraldi kokku lepitud, siis tähtajalist üürilepingut ei ole võimalik ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada. Välja arvatud kui esinevad asjaolud, mis annavad võimaluse üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks- see tähendab üks pool on lepingut oluliselt rikkunud.


 Tähtajatu üürileping kehtib kuniks pooled lepivad kokku selle lõpetamises või üks pool lepingu korraliselt ülesütleb. Seal juures tuleb tähele panna, et lepingusse märgitakse ka tähtaeg, mis peab eelnema sellise ülesütlemisavalduse esitamisele. 

3. Ruumide seisukord

 Kui üürileandja peab teostama ruumides mingisugused ehitustööd viimaks ruumid üürniku jaoks sobilikku seisukorda, siis tasub lepingus võimalikult täpselt fikseerida, millised tööd teostatakse, mis tähtajaks ja kes selliste tööde eest tasub.
 

Kui mingisugused tööd jäävad üürniku teha, siis sarnaselt eelnevale on mõistlik ka nende tööde tegemises juba lepingus kokku leppida ning märkida, et üürileandja on andnud nõusoleku vastavate tööde teostamiseks.
 

4. Allüürilepingute sõlmimise õigus
  

Kui on plaan hakata tööruumi jagama mõne teise ettevõttega, kes aitaks kanda üüri kulusid, siis tasub silmas pidada, et üürileping võimaldaks allüürilepingute sõlmimist. Tavaliselt üürileandja selle lepinguga keelab ning allüürilepingu sõlmimist loetakse lepingu rikkumiseks, mis on ka lepingu erakorralise ülesütlemise aluseks. Seega tasub üürileandjat juba aegsasti sellisest plaanist informeerida ja see ka lepingusse kirja panna.
 

5. Leppetrahvid
 

Mil iganes näed lepingus leppetrahvi mõistet on põhjus olla ettevaatlik. Leppetrahv on tagatis, mille sisse nõudmiseks piisab ainult rikkumise faktist. Vaata, et leppetrahvi suurused oleksid mõistlikud ja need tagaksid ainult olulisi kohustusi, mitte ei oleks rakendatavad iga väikese rikkumise korral.
 

Võta meiega ühendust info@legalroom.ee

Legal Room