KUI KAKS AUTORIT LOOVAD KOOS TEOSE, KUIDAS JAGUNEVAD AUTORIÕIGUSED?

Autori isiklikud ja varalised õigused kuuluvad täies mahus teose algsele autorile. Samas tuleb elus ette olukordi, kus ühe teose taga seisab kaks või rohkem autorit. Mitme isiku panustamine ühiselt teose loomisesse toob kaasa ühise autorsuse, mida reguleerib autoriõiguse seadus.

Ühine autorsus jaguneb kaheks: 1) ühisautorsus 2) kaasautorsus.

Ühisautorsus tekib juhul kui ühise loomingulise tegevusega loodud teos moodustab ühe jagamatu terviku. Sellisel juhul ei saa teost jagada iseseisvateks osadeks. Kui kaks autorit on oma teose algusest lõpuni koos loonud, siis kummalegi neist kuulub autoriõigus teosele tervikuna ja nad saavad seda õigust teostada üksnes ühiselt. Näiteks I. Ilfi ja P. Petrovi romaan ,,12 tooli’’ on eelduslikult algusest lõpuni kirjutatud kahe autori lahutamatus koostöös. Kui autorid täiendavad ja parandavad vastastikku teise autori loodut, on lõppresultaat mõlema autori panusest läbipõimunud ning võimatu on teoses identifitseerida autorite loodud iseseisvaid osi. Teose kasutamiseks on sellisel juhul vajalik iga autori nõusolek.

Kaasautorsus esineb aga juhul kui teos koosneb iseseisvat tähendust omavatest osadest, mille loojad on igaüks eraldi identifitseeritavad. Teos omab iseseisvaid osasid juhul, kui seda saab kasutada sõltumatult selle teose teistest osadest. Autorid võivad enda looodud teose osi iseseisvalt kasutada ka väljaspool ühist teost, kuid seda ainult juhul, kui see ei kahjusta teiste kaasautorite õigusi ega ole vastuolus kaasautorite poolt ühise kasutamise huviga. Igale kaasautorile kuulub autoriõigus nii teosele tervikuna kui ka tema poolt loodud teose osale. Näiteks luulekogumiku  ,,Närvitrükk’’ kaasautor Jüri Üdi võib avaldada ja kasutada enda luuletusi teistes väljaannetes, juhul kui ta ei ole lepinguga teisiti kokku leppinud, kuna luuletuste autorsus kuulub ainuisikuliselt luuletuste autorile.

 Kaasautoritel on võimalik kokku leppida, kuidas toimub autoriõiguse teostamine ja tasu jagamine. Kui eraldi kokkulepet ei ole, siis teostavad õigusi kõik kaasautorid ühiselt ja autoritasu jagatakse võrdsetes osades. Ideaalseks saab pidada olukorda, kus ühised autorid on juba enne teose loomisele asumist reguleerinud oma suhteid kirjaliku lepinguga, sealhulgas leppinud kokku selles, kuidas nad teostavad autoriõigusi ning jagavad tasu.

Igaüks ühistest autoritest võib pöörduda kohtusse või võtta tarvitusele muid abinõusid ühiselt loodud teose kaitseks ning autoriõiguse rikkumise kõrvaldamiseks. Autorsusest ei saa seaduse kohaselt loobuda, seda ei saa pärandada ega loovutada- loovutatavad on üksnes autorile kuuluvad varalised õigused.

Partnerlussuhted 2017-1-2 (1)-1-1.jpg
Legal Room