MIDA PIDADA SILMAS PRAKTIKALEPINGU SÕLMIMISEL?

Suve hakul leiavad mitmetesse ettevõtetesse taas tee praktikandid. See tekitab omakorda küsimusi, milline leping praktikandiga sõlmida? Kuidas olla kindel selles, et info, mis praktika käigus praktikandile teatavaks saab jääb ettevõtte seinte vahele? Kas praktikandile tuleks maksta ka tasu?
 

Eesti seadusandlus reguleerib praktikaga seonduvat väga vähe. Seega on otstarbekas siinkohal peamised põhimõtted kokku võtta.
 

Kes on praktikant?

 Tuleb meeles pidada, et praktikant ei ole ettevõtte lisatööjõud või puhkusele läinud töötaja asendaja. Praktika eesmärgiks on uute teadmiste omandamine ja see võimalus tuleks praktikandile tagada. Samuti tuleb taoline praktika eesmärk selgelt praktikandiga sõlmitavasse lepingusse kirja panna.
 

Praktikant ei ole ka ettevõtte juures tegutsev vabatahtlik. Vabatahtlik isik täidab ettevõttes töö ülesandeid ilma tasu saamata ning tulenevalt maksukorralduse seaduse § 25 lg-st 5 tuleb vabatahtlik registreerida ka töötamise registris.
 

Praktikanti, kes praktika eest tasu ei saa ning omandab ettevõttes üksnes uusi kogemusi ja teadmisi töötamise registrisse kirja panema ei pea.

Milline leping sõlmida?

Tavaliselt sõlmitakse praktikantidega kolmepoolne leping, kus poolteks on nii õppeasutus, praktikant kui ka praktikat võimaldav ettevõte.
 Lepingu sõlmimise juures tuleks tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:
 

-Kas ettevõtte peab praktikandile maksma ka tasu? Üldjuhul toimub praktika tasuta. Kui praktikalepinguga on ettenähtud tasu maksmine, siis on leping kvalifitseeritav olenevalt selle sisust, kas töölepingu või võlaõigusliku lepinguna ning praktikant tuleb registreerida ka töötamise registris. Juhul kui algselt lepitakse kokku tasustamata praktikas, kuid praktika lõppedes otsustab ettevõte praktikandile tubli panustamise eest tasu maksta, siis Maksu-ja Tolliameti seisukoha järgi tuleb kanne töötamise registrisse teha tagantjärele.
 

-Samuti tuleks üle vaadata, kas praktikandiga sõlmitavas lepingus on sees konfidentsiaalsussätted kui praktika käigus saab praktikandile teatavaks informatsiooni, mida ettevõte soovib säilitada konfidentsiaalsena. Kuna praktikandi jaoks võib konfidentsiaalsuse mõiste olla võõras, siis on igal juhul mõistlik praktikandile ka selgitada, millist infot ei ole lubatud ettevõttest väljaspool arutada ning millised on selle tagajärjed.

 

-Kui ettevõtte tegevus on tihedalt seotud intellektuaalse omandiga ning ka praktika ülesanded võivad olla loomingulist laadi, siis tuleks praktikandiga eraldi kokku leppida autoriõigustega seonduvad küsimused. Kui praktika on tasustamata siis ei ole tegemist töölepinguga, mistõttu ka varalised autoriõigused ei lähe automaatselt üle ettevõttele, kes praktika võimalust pakub. Seega peab lepingust eraldi nähtuma autoriõiguste loovutamine/ litsenseerimine juhuks kui praktikant oma loomingulise panuse läbi osutub mõne loodava teose ühis- või kaasautoriks.

 

Kui Su on küsimusi praktikalepingute osas või soovid meie abi sõlmitava praktikalepingute üle vaatamisel, siis võta ühendust: info@legalroom.ee

Legal Room